Privacy policy

ACT2Grow, gevestigd aan Rijksstraatweg 41, 3454 JC De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

ACT2Grow

Rijksstraatweg 41

3454 JC De Meern

06-40400750

info@act2grow.nl

 

Marin Kramer-Kemps is de Functionaris Gegevensbescherming van ACT2Grow.             

Zij is te bereiken via info@act2grow.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ACT2Grow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (indien je gebruik maakt van online diensten en/of producten van ACT2Grow)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Werkervaring

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marin@act2grow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ACT2Grow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van contactverzoeken/het onderhouden van contact; je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals afhandelen van jouw betaling
 • Het beheer van het klantenbestand
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, online diensten en informatie
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij je af te leveren
 • ACT2Grow analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ACT2Grow volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • ACT2Grow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ACT2Grow maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ACT2Grow) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ACT2Grow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ACT2Grow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ACT2Grow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ACT2Grow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bezitten, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@act2grow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ACT2Grow zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ACT2Grow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ACT2Grow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@act2grow.nl.

ACT2Grow heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner (Norton) en firewall.

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-Persoonlijke documenten worden beveiligd met een wachtwoord.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.

ACT2Grow, mei 2018